مش بندی یک سازه با الگوی تکراری

حجم ویدئو: ۱۱۶ مگابایت
مدت زمان ویدئو: ۲۴ دقیقه

در این آموزش به نحوه مش بندی یک سازه با الگوی تکراری می پردازیم. سازه مورد نظر در شکل ۱ نشان داده شده است.

 

شکل ۱- سازه با الگوی تکراری جهت مش بندی

پس از مش بندی سازه، مش بندی نهایی که بصورت Orphan می باشد در شکل ۲ نشان داده شده است.

شکل ۲- سازه مش بندی شده نهایی با مش Orphan

قسمتی از سازه با بزرگنمایی جهت مشاهده بهتر مش بندی در شکل ۳ نشان داده شده است.

شکل ۳- قسمتی از سازه با بزرگنمایی

۲۹۰۰۰تومان – خرید

دیدگاه شما چیست؟