مولفه های سینماتیک و دینامیک آونگ میله ای در متلب و آباکوس

حجم ویدئو: ۱۷۳ مگابایت
مدت زمان ویدئو: ۶۱ دقیقه

در این ویدئوی آموزشی، مولفه های سینماتیکی از قبیل سرعت زاویه ای و شتاب زاویه ای، سرعت خطی و شتاب خطی، و مولفه های دینامیکی شامل نیروهای تکیه گاهی به دو صورت تحلیلی (فرمول نویسی در matlab) و عددی (المان محدود (abaqus) ) رسم شده و جوابهای دو روش با هم مقایسه می شود. در آباکوس، آونگ میله ای به دو صورت مدل سازی می شود. روش اول بصورت solid (المان C3D8R صلب) در فضای سه بعدی و روش دوم بصورت wire (المان B21 صلب) در فضای دو بعدی. دقت روش عددی و نحوه بهبود آن در دو مدل بیان می شود.

پیش نمایش ویدئو

 

نمودار شتاب-زمان مرکز جرم میله حاصل ازز تحلیل آباکوس در شکل ۱ و نمودار شتاب-زاویه آن حاصل از تحلیل متلب در شکل ۲ نشان داده شده است.

 

شکل ۱- نوسان آونگ میله ای و نمودار شتاب بر حسب زمان در آباکوس

شکل ۲- نوسان آونگ میله ای و نمودار مولفه شتاب در راستای x بر حسب زاویه در متلب

 

۴۹۰۰۰تومان – خرید

دیدگاه شما چیست؟